Algemene voorwaarden MyMission Zorg & Coaching

 

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
2. Zorgovereenkomst: Overeenkomst waarin de ene partij aan de andere zorg verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.
3. Zorgaanbieder: de persoon die als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer: de Zorgaanbieder;
5. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer
6. Klant(en): bestaande en toekomstige zorgvrager(s), die een Indicatie heeft/hebben en die een Zorgovereenkomst heeft/hebben met de Zorgaanbieder;
7. Indicatie: een recht of een aanspraak op Zorg in natura;
8. Opdracht: een door Opdrachtnemer van de klant(en) aanvaard aanbod van opdracht. Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt en/of worden aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze binnen 48 uur schriftelijk worden vastgelegd in een daartoe strekkende Zorgovereenkomst van opdracht;
9. Zorg in natura: de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Klant(en) te verrichten diensten welke kunnen bestaan uit persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, gespecialiseerde verpleging, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding, zijnde alle extramurale vormen van zorg in natura die niet door de Klant(en) worden vergoed (waaronder Persoons Gebonden Budget).
10. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer, opdrachtgever en klant(en). Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door opdrachtnemer en Opdrachtgever.
5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Zorgovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van 1 maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

 

Artikel 3 Verplichtingen

1. De opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen, te weten de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
2. De Opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van zorg;
3. De Opdrachtgever zorg door Opdrachtnemer wil laten verzorgen door het overeenkomen van een daartoe strekkende (individuele) Zorgovereenkomsten van opdracht;
4. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen Zorg te verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd, te doen.
5. De Opdrachtnemer bereid en in staat is deze zorg in natura te verlenen;
6. De partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een Zorgovereenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
7. De Opdrachtgever/klanten en opdrachtnemer een Zorgovereenkomst van opdracht aangaan ter regeling van de daadwerkelijke verlening van de zorg;
8. De Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke zorg in natura verleent aan de Klant en een eigen verantwoordelijkheid heeft op basis van de Wkkgz en vanuit die rol zelf altijd verantwoordelijk is voor- en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk;
9. dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;
10. dat deze samenwerkingsvorm voor het verrichten van extramurale zorgdiensten in natura is beoordeeld en goedgekeurd door de Ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
11. Bij Opdrachtnemer is een klachtenprocedure overeenkomstig de WKKGZ van kracht. In geval de Klant klachten heeft over de uitvoering van de Zorg in natura en deze niet in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Klant kunnen worden verholpen, zal de Klant gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. Opdrachtgever beschikt over een klachtenreglement waarin nadere informatie inzake de behandeling van klachten is opgenomen. Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van toepassing op opdrachten die onder deze Zorgovereenkomst worden uitgevoerd.
12. Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de Zorg in natura te verlenen. Opdrachtnemer zal als blijk van de benodigde kwalificaties beschikken over een daartoe strekkend en in de zorgsector algemeen erkend kwaliteitskeurmerk (bijvoorbeeld KIWA Mijn Keurmerk, HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg of aansluiting bij het kwaliteitsregister van V&VN).
13. De Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz en is met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende Zorg in natura. De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van de Zorgovereenkomst te voldoen aan alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de WKKGZ en veldnormen welke onder meer als toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bovendien verklaart Opdrachtnemer met ondertekening van deze Zorgovereenkomst verantwoordelijk te zijn.
14. Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, ervaring, etc.
15. In het kader van de eindverantwoordelijkheid op basis van de WKKGZ kan Opdrachtgever steekproefsgewijs controleren of de afgesproken doelen gerealiseerd zijn.

Artikel 4 Vergoeding en betaling

1. Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Opdrachtnemer een bedrag in euro’s, inclusief eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden een factuur. Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn van 28 dagen na factuurdatum te voldoen op een door Opdrachtnemer nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
3. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na de verzending daarvan schriftelijk, fax of per e-mail aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.

 

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie


1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Zorgovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan zzp’er ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
4. Indien de voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Zorgovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtnemer sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de opdrachtnemer door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden.
2. De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van – en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van – een voor de uit te voeren Opdracht adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald.
3. Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Zorgovereenkomst.

 

Artikel 7 Geheimhouding en Klantenbeding

1. Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van Klanten in acht nemen. Bovendien verbindt Opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Opdrachtnemer of personen, van wie hij zich bij de uitvoering van de Zorgovereenkomst bedient, kennis neemt onderscheidenlijk nemen bij Zorg in natura ten behoeve van Opdrachtgever en/of Klanten, teneinde de persoonsgegevens van de Klanten te beschermen.
2. De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Zorgovereenkomst.

 

Artikel 8 Duur en beëindiging

1. De Zorgovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is.
2. De Zorgovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.
3. Iedere partij heeft verder het recht de Zorgovereenkomst alsmede een (individuele) Opdracht tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de andere partij na een aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen zoals genoemd in de Zorgovereenkomst niet is nagekomen, waaronder mede wordt verstaan het maken van fouten bij het registreren/administreren van de Zorg in natura en/of het beschadigen van de goede naam van de ander.

 

Artikel 9 Overige bepalingen

1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Zorgovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van de Zorgovereenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
3. De Zorgovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een Opdracht of een nadere Zorgovereenkomst, die in het kader van de uitvoering van de Zorg in natura worden gesloten.

 

Artikel 10 Rechtskeuze en toepasselijke rechter

1. Op de Zorgovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen uit de Zorgovereenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te s-Hertogenbosch.

Kinderverhalen met een boodschap,’autistencoaching’.Wij willen dat onze kinderen steeds luisteren en gehoorzaam zijn, terwijl ze meestal niet begrijpen waarom. Ik heb de overtuiging dat het kind er een stuk gemakkelijker mee kan omgaan wanneer het de redenen echt begrijpt, op zijn of haar niveau.

Voorbeeld: Scheiding
Stel je voor dat de ouders van een kind uit elkaar gaan. Dit kan behoorlijk traumatisch zijn voor kinderen. Ik teken de situatie en schrijf er een verhaaltje bij. Daarbij stel ik eventueel vragen om te verifiëren of het verhaal goed overkomt. Ik bespreek het verhaal met het kind. De ouder kan dit ook doen, na een toelichting / coaching van mij. Het verdriet van de situatie is hiermee niet weg, maar wordt door deze uitleg wel verzacht.

Voorbeeld: Pesten of gepest worden
Uw kind wordt gepest. Ik teken en schrijf een verhaal en coach uw kind om anders te leren kijken naar de situatie. Pesters zoeken slachtoffers uit.
Dit geldt echter ook voor situaties waarin het andersom speelt en waarin uw kind degene is die andere kinderen pest. Ook hier schrijf ik een mooi verhaal waarmee ik uw kind duidelijk maak waar hij of zij mee bezig is.

Ieder verhaal is uniek
Dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden. Voor ieder kind en iedere situatie schrijf ik een passend verhaal. Kinderen zijn voor mij kleine mensen. Wij willen allemaal duidelijkheid, uitleg, respect, acceptatie. Zo ook een kind. Vanuit mijn NLP Coaching achtergrond ben ik in staat het kind te coachen. Ik pas steeds het verhaal aan op het voorkeurssysteem van uw kind. Aangezien veel kinderen ‘beelddenken’ (visueel ingesteld zijn), sluiten mijn verhalen en tekeningen erg goed aan bij de belevingswereld van het kind. Het zorgt er tevens voor dat kinderen die niet gemakkelijk over hun gevoelens praten aan de hand van het verhaal toch vragen kunnen stellen – op een luchtige manier.

Antazorg
Autisme Academie
Commitments Passie voor persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de palliatieve of terminale fase is een goede, betrouwbare en stabiele begeleiding van de cliënt van groot belang: voor de cliënt zelf, maar ook voor zijn of haar naasten. Het team van MyMission Zorg en Coaching, dat gevestigd is in Hoeven, zet zich in voor begeleiding van haar cliënten met veel compassie en kennis. Dit doet het team mede dankzij ruim vijfendertig jaar ervaring in het begeleiden van cliënten, coaching-vaardigheden en structurele bijscholing.

Voorstellen
Ik stel mezelf graag aan u voor. Mijn naam is Sheila Dictus-Cerson. Ik ben eigenaresse van MyMission Zorg en Coaching. Sinds het behalen van mijn diploma Verpleegkunde, ruim vijfendertig jaar geleden, laat ik mij jaarlijks bijscholen wat betreft mijn verpleegtechnische vaardigheden. Mijn specialiteit is het verlenen van palliatieve en terminale zorg. Ik werk met mijn collega Anita van Majs-Care en samen vormen wij een perfect team.

Extra kwaliteit
Naast mijn verpleegkundige achtergrond ben ik ook:
Gediplomeerd Shiatsu therapeute
NLP-master (Neuro Linguïstisch Programmeren, een vorm van coaching)
Gecertificeerd in familie-en organisatieopstellingen
Gecertificeerd in Autismevriendelijk coachen
Kinderverhalen
Daarnaast ben ik gepassioneerd in het schrijven van kinderverhalen met een moraal. U vindt hierover in het menu bovenaan deze pagina meer informatie.

Mijn missie
Mijn missie is: de cliënt in de palliatieve of terminale fase te begeleiden met veel compassie, ervaring en kennis. Maar ook de naasten van de cliënt krijgen mijn begeleiding. Spiritualiteit speelt een belangrijke rol in mijn werkwijze. De lijn tussen ons team (zorgverlener) en de cliënt (zorgvrager) is kort. Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen, maar ook gewoon als het even nodig is. Wij zijn er voor jullie in deze moeilijke tijd.

Mijn kernwaarden zijn:
Empathie
Spiritualiteit
Betrouwbaarheid
Zorgzaamheid
Vanuit deze kernwaarden willen ik steeds bereiken dat de cliënt en zijn naasten gerustgesteld zijn en dat er vertrouwen is. Dat de cliënt zo weinig mogelijk pijn ervaart en dat de cliënt zich veilig voelt.
De cliënt is een uniek persoon met eigen wensen en behoeften. Daar houden wij zoveel mogelijk rekening mee.
Het zorgen is voor ons een totaalbeeld; lichamelijk, geestelijk en emotioneel. Deze aspecten zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Zowel de zorgvrager als de zorgverlener zijn ten allen tijde gelijkwaardig. Wij maken ook gebruik van complementaire zorg, voor zover de cliënt dat wenst.

Contact
Voor een kennismakingsgesprek of meer informatie verwijs ik u naar de contactpagina, waar u alle bereikbaarheidsinformatie van MyMission Zorg en Coaching kunt vinden.

Privacyverklaring Mymission

Mymission, gevestigd aan Hertenlaan 2, 4741 AD te Hoeven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Tel: 0657885281 Mail: info@mymission.nl Adres: Hertenlaan 2, 4741 AD te Hoeven
Sheila Dictus-Cerson is de Functionaris Gegevensbescherming van Mymission. Zij is te bereiken via info@mymission.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mymission verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Leeftijd
– Zorgbeschrijving
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :
Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mymission.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mymission verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opstellen van een modelovereenkomst
– Afhandelen van uw betalingen
– Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Mymission verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mymission bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mymission verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mymission blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mymission en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mymission.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mymission wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

<b]Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mymission neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mymission.nl

Geldigheid Privacy Statement
Door aanpassingen in de werkwijze kan het mogelijk zijn dat Mymission deze Privacy Statement aanpast.

Wij zijn twee verpleegkundigen in uw buurt die zorg aan huis bieden. Onze kracht is dat wij een hecht team zijn; we delen dezelfde visie over hoe wij voor u willen zorgen, rekening houdend met uw persoonlijke wensen, leefstijl, religie en privacy. Kortom: wij bieden professionele zorg met een collegiaal, deskundig team.

Het team van MyMission Zorg en Coaching bestaat uit:

Sheila Dictus-Cerson
Anita van Ginderen

Wij zijn allebei in het bezit van de juiste papieren en diploma’s. Daarnaast worden door ons ieder jaar de nodige bijscholingen gevolgd. Vanzelfsprekend is ieder van ons op de hoogte van de wet- en regelgeving in de zorg.

Hoe gaan wij te werk:
U heeft verpleegkundige, palliatieve/terminale zorg nodig
U belt ons telefoonnummer: 0657885281
Er komt snel mogelijk iemand bij u langs om het een en ander door te spreken
Wij schakelen onze wijkverpleegkundige in om te indiceren
Uw zorg wordt ingepland
De zorg kan starten

De voordelen van het inschakelen van MyMission:
Wij nemen u direct veel regelwerk uit handen
Weinig verschillende gezichten
Duidelijke planning, u weet altijd precies wanneer wij bij u langskomen
U ontvangt deskundige zorg aan huis
.